Home » نبوي سیرت » سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(33)

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(33)

اعاده نظام
(وَقـاتـِلوُا فـى سـَبـيـلِ اللّهِ الَّذيـنَ يـُقـاتـِلُونـَكـُمْ وَ لا تـَعـْتـَدُوا اِنَّ اللّهَ لا يـُحـِبُّ الْمُعْتَدينَ)(193)
و در راه خـدا بـا كـسانى كه با شما مى جنگند، بجنگيد، ولى از اندازه در نگذريد، زيرا خداوند تجاوزكاران را دوست نمى دارد.
پاكسازى پس از جنگ احد
وضعيت عمومى
1 ـ مسلمانان:
پـس از جـنگ احد، مسلمانان به منظور بازگردانيدن آوازه از دست رفته خود، ناچار بودند كه در مدينه و بيرون آن دست به پاكسازى بزنند.
آنـان پـيـش از غـزوه احـد تـوانـسـتـه بـودنـد كـه مـديـنـه مـنـوره را بـه پـايـگـاهـى امـن تـبـديـل كـنـنـد، امـا ايـن جـنـگ بـراى آنـهـا مـوجـب بـروز مـشـكـلاتـى در داخل و خارج گشت .
يـك دسـتـه از مـشكلات داخلى از سوى يهوديان بود كه در غم و شادى با مسلمانان دشمن بودند. هـرچـنـد شـادى مـسـلمـانـان آنان را وادار به پنهان ساختن نيّاتشان مى ساخت ، اما از آشكار ساختن دشمنى هنگام غم خوددارى نمى كردند. برخى ديگر از مشكلات داخلى مربوط به منافقان متظاهر بـه اسـلام بـود كه نيّات درونى آنها اندكى پيش از جنگ احد و نيز پس از آغاز جنگ و هنگامى كه مسلمانان در معرض خطر قرار گرفتند آشكار گشت .
مشكلات خارجى در درجه نخست از سوى مشركان آفريده مى شد.اينان پس از جنگ احد اقدام به جنگ تـبـليـغـاتى عليه مسلمانان كرده دستاوردهاى آن را بزرگ و ارزشمند جلوه مى دادند و از منزلت مـسـلمـانـان مـى كـاسـتـنـد. دسـتـه ديـگـر از مـشـكـلات خـارجـى از سـوى قـبـايل مجاور آفريده مى شد. اينان اعرابى بودند كه سربه فرمان زورمندان بودند و خود را صـلحـجـو و آرامـش طـلب جـلوه مـى دادنـد. امـا نـسـبـت به مردمان ناتوان بدون هيچ نرمى و شفقتى زروگويى و سخت گيرى مى كردند.
مـسـلمـانـان ناگزير بودند كه پاكسازى را يك بار ديگر تكرار كنند تا صفوفشان نظم مجدد بـيابد؛ سلطه كامل آنان بر مدينه منوره و قبايل مجاور دوباره تثبيت شود؛ و عظمت از دست رفته خود را در ميان مشركان قريش و قبايل عرب و همپيمانانشان بازآرند.
2 ـ مشركان
بـا ايـنكه پيامدهاى دراز مدت جنگ احد به نفع قريش نبود، از نتايج آن بسيار خشنود بودند. در حـقـيقت ، پيروزى آنها تنها جنبه تاكتيكى داشت و از نظر استراتژيكى شكست خورده بودند. به عـبـارت ديـگـر پـيـروزى آنـهـا جـنـبـه ظـاهـرى داشـت و بـه واقـع شـكـسـت خـورده بـودنـد، امـا غـافـل از نـتـيـجـه واقعى جنگ سرگرم مباهات به پيروزى خود گشته آن را به اعراب همه نقاط اعلان كردند.
قـبـايـل صـحـرانـشـيـن مـجـاور مـديـنـه نيز همانند مشركان از پيامدهاى جنگ احد، ارزيابى درستى نـداشـتـنـد. از ايـن رو در مـسـلمانان طمع بستند و پنداشتند كه ملت اسلامى ، اينك براى آنها به صورت لقمه اى چرب درآمده است .
3 ـ يهوديان
يـهـوديـان چـنـين مى پنداشتند كه جنگ احد مسلمانان را تضعيف كرده است و بايد در فرصت مناسب انتقام خون برادرانشان يعنى بنى قنيقاع و نيز انتقام كَعب بن اشرف را بگيرند. به اين منظور آغاز به ايجاد وحشت و مشكل آفرينى كردند.
هدفهاى طرفين
1 ـ مسلمانان
مـبـارزه بـا مـداخـله يـهـوديـان و مـشـركـان در امـر نـشـر اعـتـقـادشـان و دفـاع از مال و جان در برابر تجاوزگران .
2 ـ مشركان و يهوديان
از ميان بردن مسلمانان و تاراج اموالشان .

کتاب الرسول القائد.تالیف شیث خطاب .

مترجم:راشد شهامت.

About admin