Home » نبوي سیرت » سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(35)

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(35)

4 ـ غزوه ذات الرقاع
الف ـ نيروهاى طرفين
1 ـ مسلمانان : چهارصد سوار و پياده به فرماندهى پيامبر اكرم (صلی الله علیه وسلم ).
2 ـ مشركان : بنى ثعلبه و بنى محارب از غطفان .
ب ـ هدف
در مرحله اول ، از ميان بردن بنى ثعلبه و بنى محارب كه براى حمله به مدينه منوره گردآمده بـودنـد؛ و در مرحمه دوم گرفتن انتقام خون مسلمانهايى كه در واقعه بئر معونه به شهادت رسيده بودند.
حوادث
بـه رسـول خدا(صلی الله علیه وسلم ) گزارش داده شد كه گروهى از غطفان نجد، براى تهاجم به مدينه نيرو گـرد آورده انـد. از ايـن رو هـمـراه چـهـار صـد سـوار و پـيـاده از يـاران خـود حـركـت كـرد تـا در نُخَلاّجايى كه بنو محارب و بنو ثعلبه در آن گردآمده بودند، فرود آمد.
با وجود بسیار بودن  شمار نيروهاى دشمن ، رسول خـدا(صلی الله علیه وسلم ) آنـهـا را چـنـان غـافـلگـيـر سـاخـت كـه زنـان و اموال خود را به جاى گذاشتند و گريختند.
مـسـلمـانـان هرآنچه توانستند از غنايم برداشتند و راه مدينه را در پيش گرفتند. اما از ضد حمله نيروهاى دشمن بيمناك بودند. از اين رو شبها پهره دار ونگهبان مقرر میکردند و روزها احتياط را از دست نمى دادند، ولى مشركان اقدام به هيچ گونه عملياتى نكردند.
رسول الله (صلی الله علیه وسلم)پس از پانزده روز به مدينه مراجعت نمود.
5 ـ غزوه بدر دوم
الف ـ نيروهاى طرفين
1 ـ مـسـلمـانـان : هـزار سـوار و پـيـاده بـه فـرمـانـدهـى رسول الله (صلی الله علیه وسلم)
2 ـ مشركان : بيش از دو هزارجنگجو به فرماندهى ابوسفيان .
ب ـ هدف
تضعیف روحيه قريش و نمايش قدرت مسلمانان در برابر مشركان و يهوديان .
ج ـ حوادث
رسول الله (صلی الله علیه وسلم)در پـايـان جـنـگ احـد از ابـوسـفـيـان شـنـيـد كـه مـى گـويـد: (يـك روز در مـقـابـل يـك روز، وعـده مـا سـال آيـنـده در بـدر.) بـه ايـن مـنـظـور پـس از گـذشـت يـك سـال كـامـل از جـنـگ احـد، هـمـراه يـارانـش بـراى بـرخـورد بـا قـريـش بـه محل بدر رفت .
آن سـال قـحـطـى آمـده بـود و ابـوسـفـيـان مـيـل داشـت كـه جـنـگ را تـا سـال ديـگـر بـه تـاءخير اندازد. از اين رو مردى را به مدينه فرستاد و مسلمانان را اين گونه تـهديد كرد: (قريش سپاهى گرد آورده است كه هيچ سپاهى در ميان اعراب به جنگ آن نخواهد آمد، مـگـر آنـكـه بـه سـرنـوشـتـى بـدتـر از احـد دچـار خـواهـد گـشـت .) امـا رسول الله (صلی الله علیه وسلم)با بى اعتناى به اين تهديد بر حركت لشکر اسلام اصرار وپای فشاری نمود
مسلمانان به بدر رسيدند و درانتظار قريش ماندند. اما مشركانى كه ابوسفيان با خود از مكه بيرون آورده بود، در رفتن يا ماندن شك كردند و سرانجام سلامت را انتخاب كرده ، در دو منزلى مكه از نيمه راه بازگشتند.
مـسـلمانان پس از هشت روز انتظار به مدينه بازگشتند. غزوه بدر دوم همه پيامدهاى ناگوار جنگ احد را در درون و بيرون مدينه از بين برد.
6 ـ غزوه دوُمَةُ الْجنْدل
الف ـ نيروهاى طرفين
1 ـ مـسـلمـانـان : هـزار سـوار و پـيـاده بـه فـرمـانـدهـى رسول الله (صلی الله علیه وسلم)
2 ـ مـشـركـان : قـبـايـل صـحـرانـشـيـن سـاكـن مـنـطـقـه دومـة الجندل .
ب ـ هدف
مـنع قبايل ساكن در منطقه دومة الجندل از راهزنى و غارت كاروانها و از ميان بردن نيروهايى كه براى حمله به مدينه منوّره گرد آورده بودند.
رسول الله (صلی الله علیه وسلم)هـمـراه هـزار تـن از مـسـلمـانـان حـركـت كـرد و بـه مـنـظـور غـافـلگـيـرى قبايل دومة الجندل ، لشکراسلامى روزها رامخفی مى شد و شب هنگام حركت مى كرد.
دومة الجندل در مرزهاى شام و بين حجاز و شام واقع است . مسلمانان مسافت ميان مدينه و آنجا را در پانزده مرحله پيمودند. با رسيدن رسول الله (صلی الله علیه وسلم)قبايلى كه در آنجا گردآمده بودند از ترس رويـارويـى با مسلمانان گريختند. مردم دومة الجندل نيز پا به فرار نهادند و مسلمانان با هيچ كـس بـرخـورد نكردند. لشکراسلام به منظور تعقيب و رويارويى با مشركان و يا دستيابى به اخبار مربوط به آنها اقدام به ارسال گزمه ها وگشتيهاى جنگی كردند. اما تلاش ايشان به نتيجه نرسيد. زيرا قبايل و ساكنان دومة الجندل در نقاط دور دست از ديدها پنهان گشته بودند.
مسلمانان پس از چند روز اقامت در دومة الجندل به مدينه بازگشتند.
7 ـ غزوه بنى مصطلق
الف ـ نيروهاى طرفين
1 ـ مـسـلمـانـان : نـيـرويـى در حـدود هـزار نـفـر سـوار و پـيـاده بـا سـى اسـب ، بـه فـرمـاندهى رسول الله (صلی الله علیه وسلم)
2 ـ مشركان : بنى مصطلق از قبيله خزاعه و همپيمان بنى مدلج بودند و فرماندهى آنان را حارث بن ابوضرار خزاعى بر عهده داشت .
ب ـ هدف
از ميان بردن گروههاى جنگ طلب بنى مصطلق ، پيش از تعرض به مدينه منوره .
ج ـ حوادث
بـه رسول الله (صلی الله علیه وسلم)گـزارش شـد كـه بـنى مصطلق (شاخه اى از خزاعه ) نيروهاى خود را در مـنـطـقـه مـُرَيـْسـيـع نـزديـك مـكـه گـردآورده انـد تـا بـه مـديـنـه حـمـله كـنندو رسول الله (صلی الله علیه وسلم)را بـه قتل رسانند. از اين رو رسول الله (صلی الله علیه وسلم) به منظور غافلگير

ساختن دشمن به سمت آنان حركت كرد.

کتاب الرسول القائد.تالیف شیث خطاب .

مترجم:راشد شهامت.

About admin