اګست 08, 2020

په قرباني کې هغه ۸ امور چې دټول امت مسلمه ورباندي اتفاق دی

په قرباني کې هغه ۸  امور چې دټول امت مسلمه ورباندي اتفاق دی

محقق العصر علا مه شو کاني رح، په نيل الاوطار  ۴ / ۳۴۰   کي د قر باني په هکله هغه امور جمعه کړي کوم چې د امت دټولو علماؤ ور باندي اتفا ق ده

۱ پدي اتفاق ده چې قر باني يو شر عي حکم ده ځکه چې په صحيح ا حاديث ثا بت ده او هيچا ورپکي اختلاف نده کړي .

۲ ، پدي اتفاق ده چې په يوم النحر کي يعني لسم دذي الحجة کي الله تعالی ته تر ټولو نيکو اعمال محبوب عمل قرباني کول اود قرباني دحیوان وينه تو يول دي.

۳، پدي اتفاق ده چې دقر باني حيوان به په ورځ دقيامت له هغو ټولو صفاتو سره حا ضر کړی شي کوم صفات چې یې په  دنيا کي در لودل.

۴پدي اتفاق ده چې دقر باني وينه هغه مهال دقبوليت درجي  ته رسيږي چې په زمکه لا توي شوي نه وي.

۵ = پدي اتفاق ده چې قرباني دحضرت ابراهم عليه السلام سنت او ددي ايت کريمه وفديناه بذبح عظيم اتباع ده .

۶=  پدي اتفاق ده چې دقرباني دحيوان دهر ويښته په بدله کي الله تبارک وتعالی قرباني کونکي ته يوه يوه نيکي ور کوي .

۷=  پدي اتفاق ده چې په کوم  چا قرباني واجب شي  اوؤيې نکړي تارک دواجب ده او ګناه کارده .

۸=  پدي اتفاق ده چې دقرباني په ورځو کي دحيوان حلالول واجب دي دحيوان قيمت صدقه کول دحيوان پځاي جايز نده .

ما خوذ ازدلايل وجوب قرباني مولانا جميل احمد تها نوي رح، ص، ۱۴ ،۱۵ ،ط کراچی

 

لیکوال: م/ابوزبیر

Related posts