مې 28, 2020

دعذرپرته په لاسې ګاډۍ کې طواف!

دعذرپرته په لاسې ګاډۍ کې طواف!

پوښتنه : محترم مفتي صاحب ! په حج یاعمره کې درش یامعمولي تکلیف له امله ځينې حاجیان طواف په لاسې ګاډیو کې کوي  آیاداشرعاصحیح ده ؟حامد

جواب : دشرعي عذرپرته په ګاډۍ کې فرضی یاواجب طواف کول نه دی جائز، بېرته ددغه طواف راګرزول لازم دي اوکه يې راونه ګرزوي  نوبیا دم ورباندي لازمیږي .

في فتح القدیر ۲\۴۶۶ واذارکب من عذر فلاشیئ علیه والا أعاده وان لم یعده لزمه دم .کذافي البحر ۲\۶۲۱

وفي الهندیة ۱\۲۴۷ ولوطاف راکبا اومحمولا اوسعی بین الصفا ء والمروة راکبا اومحمولا ان ذلک من عذر یجوز ولایلزمه شئ وان کان من غیرعذر فمادام بمکة فانه یعیدوان رجع الی اهله فیریق لذلک  دما کذافي المحیط

Related posts