جولای 14, 2020

دقلم په اړه لارښووني اواداب!

دقلم په اړه لارښووني اواداب!

لمړی : کله چې قلم پېرئ نودښه قلم داخستلو تکل اواراده ولرئ !اوکه دښه قلم معلومات نه لرئ  نوپه اړه يې له چاسره مشوره وکړئ !

دوهم : دښه قلم  څوصفات دادې :

  • رنګ يې په کاغذ نه خوریږي .
  • ډیررنګ نه باسي .
  • نه يې خط ډبل اونه زیات باریک وي .
  • په خط لیکلو کې روان وي ،یعني دلیکلوپه مهال نه بندیږي .
  • چې دګوتواو لاس په زورسره نه چلیږي .

دریم : قلم بایدپه ښې لاس استعمال کړو  لکه قرآن کریم کې همدې خبري ته اشاره شوي : ولم تخط بیمینک

څلورم  :قلم  چې استعمالوو باید په پاک لاس کې يې استعمال کړو .

پنځم :دقلم  دښودلو ځای موبایدمعلوم وي ،همداراز يې په ګرزولو کې بایددقلم جیب معلوم وي .

شپږم :له قلم سره به همیشه دعزت اوادب معامله وي .

اووم : چې کله قلم رنګ ختم شي  نوهم باید هسي يې دکچرو ظرف ته تش نه کړو.

اتم : په قلم باید دچایو پیالې ونه لړو،اونه يې بایددسراویل دواګې  سیخ وګرزوو .

نهم : قلم باید دکتابت څخه پرته  په  بل هیڅ ځای کې  استعمال نه شي  .

لسم  : قلم بایدداسلام ، زده کړو،تربیت  اونوردخیرلپاره په کار ولویږي نه داچې دشر اوضرر لپاره استعمال شي .

دمفتي ابویاسر له (آداب الکتاب والمطالعة ) څخه

Related posts