جنوري 27, 2021

بواسیري مسه   – Hadenesa –

بواسیري مسه   – Hadenesa –

مسئله  :.دبواسیرو بیماران کله دوا  مثلا  Hadenesa  دبدن دننه خواته [یعني دمقعد دننه ]دوا استعمالیږي  ،نوپه دې  هکله خوداحنافو علماو رایه داده چي روژه ماتیږي ،ځکه چی دغه دواجوف ته رسیږي ،چي په دي سره روژه ماته ګڼله کیږي ،

اوکه دوا یواځي په ظاهري اندام واچوله شي [یعني دمقعد په سربیره خوا باندي  وي ]اودبدن دننه خواته جذب نشي نوبیاروژه نه ماتیږي  ،

کما في الهندیه ۵\۲۸۳. ولو أدخل أصبعه في استه أو المرأة في فرجها لا يفسد ، وهو المختار إلا إذا كانت مبتلة بالماء أو الدهن فحينئذ يفسد لوصول الماء أو الدهن هكذا في الظهيرية .

Related posts