سپتمبر 24, 2020

هغه ثواب چې رب يې ورکوي ترټولو غوره دي .

هغه ثواب چې رب يې ورکوي ترټولو غوره دي .

قال الله تعالی : لمثوبة من عندالله خیرلوکانو یعلمون [] البقرة

ژباړه : هغه ثوابونه چې دالله تعالی له لوري دي هغه ډیرغوره دي [ددنیاتر ګټې ] که داخلګ پوهیدای [بیابه يې کله هم  ددنیا ګټه  دالله تعالی تراجرونو غوره نه وای ګڼلي ] .

لنډتفسیر : ډیرخلګ داسي دي چې فکر اوعمل يې ټول داوي :چې ددنیا ګټه لاس ته راوړي ،بیاکه داګټه هرڅومره په ناروا طریقه سره وي ،تردې چې ډیرخلګ مسلمانان هم وي مګر دیرغلګرو ترڅنګ دڅوروفیو په خاطر ودریږي اودخپل قران ،اسلام  ،مسلمانانو آن دخپلو علماو اومجاهدینو په مقابل کې جنګیږي ،چې نتیجه يې : “خسرالدنیا والاخرة  شي “.

Related posts