سپتمبر 24, 2020

دکافرانو مصارف به ګټه ورته ونه کړي !

دکافرانو مصارف به ګټه ورته ونه کړي !

 

قال الله تعالی :مثل ماینفقون في هذه الحیوة الدنیا کمثل ریح  فیها صر  اصابته حرث قوم  ظلموا انفسهم  فأهلکته  وماظلمهم الله ولکن انفسهم  یظلمون  () آل عمران

ژباړه :  مثال  دهغه مال  چي  صرفه وي یې  [ دغه کافران ]  په دي ژوند ددنیا کي  په شان  دهغه باد ده چي  اور یا یخني  پکي وي  او ورسیږي  فصل  کروندي  دیوه قوم  ته چي ظلم یې کړی وي په خپلو ځانونو  نو دغه باد دغه کرونده تباه کړي  . الله تعالی په دوۍ ظلم نه ده کړی  بلکه  خپله دوۍ په خپلو ځانونو ظلم  کړی .

 لنډ تفسیر : دغه کافران  چي په دنیا کي  په خپلو مالونو کي خیراتونه کوي  مثال یې لکه  دهغه  یخ یا ګرم باد په څیر ده  چي یوي کروندي ته ورسیږی  اوتباه یې کړي  نوهغه بزګر هیڅ ډول  حاصلات لاس ته ځیني رانه وړي   ،دغه ډول  کافران چي دوۍ په دنیا کي دخیر کارونه کوي  نودغه به دوۍ ته په آخرة کي هیڅ ډول  ګټه ونه رسوي  .

نو ترڅو چی دغه کافران  ایمان رانه وړي  اورښتوني  مسلمانان جوړنشي  دغه اعمال  (چي دوۍ یې خیر ګڼي ) به ورته ګټه ونه رسوي    . نو دوۍ په بدو اعمالو سره په خپلو ځانو نو ظلم کوي  ، الله تعالی ظلم  نه کوي . اوالله تعالی به دقیامت په ورځ ددغه بدواعمالو جزا  ورکړي .

Related posts