دسمبر 03, 2020

دعلماء حق ځیني اوصاف ۳

دعلماء حق ځیني اوصاف ۳

۶بعیدا عن العجب

علماء حق له ځان ښووني ،ځان خوښوني ،اولويې څخه لېري وي ،بلکې تواضع صفات په کې ښکاره وي ،لکه وړاندي چې يې یادونه وشوه ،که هرڅومره شتمن شي مګر نه ځان ترنورو هسک ګڼي اونه له نوروڅخه ځان مستغني ، نه په جامو کې تفاخرلري اونه په تګ راتګ کې تکبر ، نه له خلګو څخه ځان ساتي اونه په خپل علم باندي ددنیامنصب اوشرف غوښتونکی وي ،دی دخپل رب په وړاندي همیشه ځان یوحقیربنده احساسوي اوبس  .

۷- ابعدعن النمیمة  .

علماء حق دخلقو په مینځ  نمامت یعني شیطانت نه کوي ،نه دیوه بل خبرې سره وړي څویوله بله سره اعداء اودښمنان کړي ،دی تل دروغې جوړې په لټه کې وي ،تل ددوومسلمانانو ترمینځ دالفت اوصلح غوښتونکی وي ، زیار باسي چې ټولنه له فسادڅخه خالي وي اوفرد فردصالح اونیک وي .

دوئ غواړي له ټولني څخه دنمامت ناجوړي ورکه کړي اودخپل اصلاحي بیاناتو په لړکې دنمامت له دې سترجرم څخه  تل خلګ راګرزوي .

۸بیوتهم خالیة عن المنکرات :

دعلماء حق کورونه اوميني  دالله تعالی په ذکر ،عبادت ،تلاوت اونوروعباداتو باندي منور وي ،ددوئ په کورکې له ماشومه تربډا ټول ددیانت اوتقوی څښتنان وي ، دوی په ټولنه کې له بدو کړنوڅخه لیري اوکورونه يې له منکراتو صفاء وي  بلکې دوئ په معروف باندي متجلی وي  اوله فحاشي و څخه ډير په نفرت کې وي .

خوددې برعکس دعلماء السوء کورونه بیاله منکراتو ډک اوله معروفه خالي وي ،له ماشومه ترځوانه يې خوی اوخصلت دفساقو وي .

۹-غیرمداهن :

علماء حق چاپلوسي نه لري ،اونه دچاسره مداهنت کوي ،دکوم منصب دڅښتن په وړاندي ټیټ اوپورته والی نه لري اونه داعمل زغمي ،بلکه ښکته پورته یواځې درب په وړاندي ورته محبوب وي .

خوددې بالعکس ددنیاطلب کونکي علماء یاعلماء سوء بیاداسي وي چې له هرچاسره چاپلوسه وي اوله شتمنو سره کښته پورته کیږي  .

۱۰- غیرطامع :

علماء حق له خپل رب څخه پرته هیچاته طمع  نه کوي ،ددوئ هیلې اوارمانونه پوره کونکی هم همدغه رب دی ،ددوئ عقیده هم داده چې ورکونکی اواخیستونکی یواځې الله تعالی دی نوځکه له نورو څخه هیڅ طمعه نه لري اونه چاته هیلې اوامیدونه تړی .

۱۱- شفیقا علی الناس :

علماء حق تل په خلګومهربانه اوشفقت لرونکي وي ،دوئ په هرڅه کې په خلګو اواولس باندي ترحم کوي ،دوئ دالله تعالی لوري ته دخلګوپه رابللوکې هم په خلقوشفقت کوي اوپه نورو مناسباتوکې هم .

۱۲- مسارعافي الخیرات :

علماء حق دخیر په اعمالو کې ترنورو وړاندي وي ،دوئ تل دخیراعمالو ته راغب اومتوجه وي ،دوئ دښېګڼې کارونو ته  تل مټي رانغښتې وي نورکه دغه دخیرعمل لوی وي اوکه وړوکی .

دوئ په عباداتو کې ، په مالي ورکړه کې ،اونور ددين په سترو عملې چاروکې ترخلګومخته وي .اودایې ترټولو لمړۍ فریضه هم وي .

نوربیا …

Related posts